Menu

Vedtekter for Nittedal Kulturråd


Vedtatt dato: 04.11.2013
Revisjon dato: 09.03.2021

(For bedre layout og leservennlighet: Fil i PDF)


Tilstede på årsmøte/stiftelsemøte var:
Jørgen Furuset(Nit/Hak Janitsjar), Maril Aabel (Kirkekulturelt), Rolf Arne Kontorp (Kirkestua), John Ivar Rygge (Lions), Tordis Stenrud (Nittedal Bygdekor og Nittedalsrevyen), Lene Hagen (Nittedal Teatersmie), Anne Spjeltavik (Nittedal Barne- og ungdomskor), Mona Danielsen (Trollskogen og Nittedalsrevyen), Thorvald Moi (Norden), Unni Henriksen (Caldera), Anette Meiltoft (Touch of Dance), Marianne S. Lien (Nittedal Teatersmie)


Foreningens navn er Nittedal Kulturråd(NKR) og ble stiftet 04.11.2013


Vedtekter for (NKR)

§ 1. Formål

Nittedal Kulturråd skal arbeide for kulturens kår og utvikling i Nittedal.

§ 2. Oppgaver

Nittedal Kulturråds fremste oppgaver er å:

 • Representere kulturlivet i Nittedal som talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter.

 • Initiere tiltak som kan bidra til samarbeid kulturlivet i mellom.

 • Bidra til å øke forståelsen for kulturarbeid i kommunen

 • Bidra til å tilrettelegge vilkårene for kulturlivet ved å arbeide for bedre økonomiske vilkår, bedre øvingsmuligheter, egnede lokaler og utviklingsmuligheter.

 • Synliggjøre kulturlivet overfor innbyggerne, kommunen og mediene.

 • Holde minst ett medlemsmøte i året utover årsmøtet.

 • Kommunisere aktivt med politikere og kommuneadministrasjon og ha formalisert møtevirksomhet med disse.

§ 3. Medlemskap

Nittedal Kulturråd er åpen for alle kulturaktører i Nittedal. Kulturaktører som vil slutte seg til Nittedal Kulturråd skal registreres som medlemmer. Dersom det er tvil om aktører hører inn under begrepet ”kultur” har styret rett til å avgjøre saken. Medlemmer betaler kontigent. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet, og skal holdes på et lavt nivå. Der det er mulig (kursavgifter, bistand osv.) skal medlemmer ha fordeler fremfor ikke-medlemmer.

§ 4. Årsmøtet

Nittedal Kulturråds øverste myndighet er årsmøtet. Dette holdes hvert år innen utgangen av april. Foreløpig innkalling sendes medlemmene 5 uker før møtet. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 uker før møtet. Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett sendes 7 dager før møtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering

 2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen

 3. Årsmelding

 4. Regnskap

 5. Handlingsplan og budsjett

 6. Innkomne forslag

 7. Valg av styre

Deltakelse og stemmerett på årsmøtet

Hvert medlem kan møte med inntil 2 representanter hvorav en har stemmerett og begge har tale- og forslagsrett. Representanter fra kulturetaten og det politiske liv i Nittedal kan inviteres som observatører. Disse har talerett, men ikke stemmerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt i de saker som er nevnt i pkt. 7 og 8. Ved stemmelikhet kan møteleder bruke dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte

Når styret eller minst 4 av medlemmene ber om å få behandlet en sak, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 8 dagers varsel.

§ 5. Styret

Kun medlemmer kan velges til styret. Det forutsettes at representanter som velges til styret har bred og genuin interesse for og/eller erfaring med kulturarbeid i kommunen på alle plan. Styret bør ha en bredest mulig sammensetning. Der styret vil få behov for ekstra fagekspertise, bør dette søkes hos medlemmene.

Styret består av styreleder, 4-8 styremedlemmer og 2-4 varamedlemmer. Leder og styremedlemmene velges for 2 år hvor halvparten av styret er på valg annethvert år. Styreleder velges på årsmøtet. Det ønskes oddetall i antall medlemmer da man på denne måten unngår stemmelikhet. Ved evt. stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.


Styremedlemmer som går ut av styret blir valgkomite for neste årsmøte. Dersom ingen utgår av styret så peker styret ut en valgkomite blant medlemmer. Sittende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen.

Styrets arbeid

Styret bestemmer selv sin arbeidsform. Vedtak fattes med flertallet av avgitte stemmer, men det kreves at over 50% av styret har deltatt i avstemningen. I tilfelle stemmelikhet kan styreleder bruke dobbeltstemme. Styret leder Nittedal Kulturråds virksomhet og representerer rådet utad. Styret kan nedsette arbeidsgrupper eller prosjektgrupper for å gjennomføre spesielle aktiviteter.

§ 6. Økonomi

Nittedal Kulturråds administrative utgifter forutsettes dekket av medlemskontingent. Det kan også søkes om annen støtte.

Eventuell godtgjørelse til styret kan vedtas ved særskilte omstendigheter med mye ekstra arbeid hvis økonomien tillater det.

Budsjett og regnskap følger kalenderåret.

§ 7. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendring må være sendt styret innen 3 uker før årsmøtet.

§ 8. Oppløsning

Oppløsning av Nittedal Kulturråd vedtas som bestemt i pkt. 7 for vedtektsendring.

Ved oppløsning avgjør årsmøtet hvordan rådets eventuelle midler skal anvendes. Uansett skal de anvendes til beste for kulturformål i Nittedal.


Sted: Nittedal 04.11.2013
Endringer: Nittedal: 25.04.2016 og 09.03.21