Menu

Vedtekter for Nittedal Kulturråd

Vedtatt dato: 04.11.2013

Tilstede på årsmøte/stiftelsemøte var:
Jørgen Furuset(Nit/Hak Janitsjar), Maril Aabel (Kirkekulturelt), Rolf Arne Kontorp (Kirkestua), John Ivar Rygge (Lions), Tordis Stenrud (Nittedal Bygdekor og Nittedalsrevyen), Lene Hagen (Nittedal Teatersmie), Anne Spjeltavik (Nittedal Barne- og ungdomskor), Mona Danielsen (Trollskogen og Nittedalsrevyen), Thorvald Moi (Norden), Unni Henriksen (Caldera), Anette Meiltoft (Touch of Dance), Marianne S. Lien (Nittedal Teatersmie)

Foreningens navn er Nittedal Kulturråd(NK) og ble stiftet 04.11.2013

Vedtekter for (NK)

1. Formål

Nittedal Kulturråd skal arbeide for kulturens kår og utvikling i Nittedal.

2. Oppgaver

Nittedal Kulturråds fremste oppgaver er å:

3. Medlemskap

Nittedal Kulturråd er åpen for alle kulturorganisasjoner i Nittedal. Organisasjoner som vil slutte seg til Nittedal Kulturråd skal registreres som medlemmer. Dersom det er tvil om organisasjoner hører inn under begrepet ?kultur? har styret rett til å avgjøre saken. Det betales kontingent for hver organisasjon. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet, og skal holdes på et lavt nivå. Der det er mulig (kursavgifter, bistand osv.) skal medlemmer ha fordeler framfor ikke-medlemmer.

4. Organisasjon

Nittedal Kulturråds øverste myndighet er årsmøtet. Dette holdes hvert år innen utgangen av april. Hver kulturorganisasjon kan møte med inntil 2 representanter. Foreløpig innkalling sendes kulturorganisasjonene 5 uker før møtet. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 uker før møtet. Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett sendes 7 dager før møtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden.

Årsmøtet skal behandle:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder, 4-8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Det ønskes oddetall i antall medlemmer da man på denne måten unngår stemmelikhet. Ved evt. stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme
  8. Valg av valgkomite som består av leder og 2 medlemmer

Styret

Styret kan kun velges fra organisasjoner som er registrert som medlemmer. Det forutsettes at representanter som velges til styret har bred og genuin interesse for og/eller erfaring for kulturarbeid i kommunen på alle plan. Årsmøtet bør bestrebe seg over en bredest mulig sammensetning i styret. Der styret vil få behov for ekstra fagekspertise, bør dette søkes hos medlemsorganisasjonene.

Styreleder er på valg hvert år. Første året blir halvparten av styremedlemmene valgt for 1 år, etter det blir alle valgt for 2 år slik at det aldri vil skiftes ut mer enn halvparten av styret av gangen. Alle kan gjenvelges inntil 3 valgperioder på rad. Det skal tilstrebes kontinuitet.

5. Deltakelse og stemmerett på årsmøtet

Hver kulturorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Representanter fra kulturetaten og det politiske liv i Nittedal kan inviteres som observatører. Disse har talerett, men ikke stemmerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt i de saker som er nevnt i pkt. 10 og 11. Ved stemmelikhet kan møteleder bruke dobbeltstemme.

6. Ekstraordinært årsmøte

Når styret eller minst 4 av medlemsorganisasjonene ber om å få behandlet en sak, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 8 dagers varsel.

7. Styrets arbeid

Styret bestemmer selv sin arbeidsform. Vedtak fattes med flertallet av avgitte stemmer, men det kreves at over 50% av styret har deltatt i avstemningen. I tilfelle stemmelikhet kan styreleder bruke dobbeltstemme. Styret leder Nittedal Kulturråds virksomhet og representerer rådet utad. Styret kan nedsette arbeidsgrupper eller prosjektgrupper for å gjennomføre spesielle aktiviteter.

8. Økonomi

Nittedal Kulturråds administrative utgifter forutsettes dekkes av kommunalt tilskudd og medlemskontingent. Det kan også søkes om annen offentlig støtte.

Eventuell godtgjørelse til styret kan vedtas ved særskilte omstendigheter med mye ekstra arbeid hvis økonomien tillater det.

9. Regnskapsår

Budsjett og regnskap følger kalenderåret.

10. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendring må være sendt styret innen 1. januar.

11. Oppløsning

Oppløsning av Nittedal Kulturråd vedtas som bestemt i pkt. 10 for vedtektsendring.

Ved oppløsning avgjør årsmøtet hvordan rådets eventuelle midler skal anvendes. Uansett skal de anvendes til beste for kulturformål i Nittedal.

Sted: Nittedal 04.11.2013

Signaturer fra styret:

Anette Meiltoft

Lene Hagen

John Ivar Rygge

Jørgen Onstad Furuset

Tordis Stenrud